Thaibrothers Network
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานพัฒนาบุคลากร ICT ปีการศึกษา 2565
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 กุมภาพันธ์ 2565  2.1 สำรวจ วิจัย ศึกษาเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ Thaibrothers Network
1 กุมภาพันธ์ 2565  2.2 ศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร ICT Thaibrothers Network
1 กุมภาพันธ์ 2565  2.3 รายงานผลการดำเนินงานระบบ SWIS (ผลการสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมและหัวข้อที่สนใจ) Thaibrothers Network
1 กุมภาพันธ์ 2565  2.4 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ Thaibrothers Network
1 กุมภาพันธ์ 2565  3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ Thaibrothers Network
1 กุมภาพันธ์ 2565  3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ Thaibrothers Network
1 กุมภาพันธ์ 2565  3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ Thaibrothers Network
1 กุมภาพันธ์ 2565  4.1 แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากร ICT (มูลนิธิฯ) Thaibrothers Network
1 กุมภาพันธ์ 2565  4.2 แผนการกำกับติดตามการพัฒนาบุคลากร ICT ของโรงเรียนในเครือฯ Thaibrothers Network
1 กุมภาพันธ์ 2565  4.3 แผนการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากร ICT Thaibrothers Network
1 กุมภาพันธ์ 2565  4.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Thaibrothers Network
1 กุมภาพันธ์ 2565  4.5 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Thaibrothers Network
1 กุมภาพันธ์ 2565  4.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Thaibrothers Network
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.1 สำรวจ วิจัย ศึกษาเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ Thaibrothers Network
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.2 ศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร ICT Thaibrothers Network
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.3 รายงานผลการดำเนินงานระบบ SWIS (ผลการสำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมและหัวข้อที่สนใจ) Thaibrothers Network
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 2.4 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายฯ Thaibrothers Network
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ Thaibrothers Network
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ Thaibrothers Network
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ Thaibrothers Network
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 4.1 แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากร ICT (มูลนิธิฯ) Thaibrothers Network
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 4.2 แผนการกำกับติดตามการพัฒนาบุคลากร ICT ของโรงเรียนในเครือฯ Thaibrothers Network
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 4.3 แผนการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากร ICT Thaibrothers Network
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 4.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Thaibrothers Network
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 4.5 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Thaibrothers Network
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 4.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Thaibrothers Network
1 พฤษภาคม 2565  6.1 พัฒนาคุณภาพบุคลากร ICT (มูลนิธิฯ) Thaibrothers Network
1 พฤษภาคม 2565  6.2 กำกับติดตามการพัฒนาบุคลากร ICT ของโรงเรียนในเครือฯ Thaibrothers Network
1 พฤษภาคม 2565  6.3 ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากร ICT Thaibrothers Network
1 พฤษภาคม 2565  6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Thaibrothers Network
1 พฤษภาคม 2565  6.5 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Thaibrothers Network
1 พฤษภาคม 2565  6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Thaibrothers Network
8 สิงหาคม 2565  ประชุมดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประชุมออนไลน์ (VDO Conference)(ประชุมออนไลน์ (VDO Conference))
1 มีนาคม 2566  9.1 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผน Thaibrothers Network
1 มีนาคม 2566  9.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน Thaibrothers Network
1 มีนาคม 2566  9.3 นำผลสรุปที่ควรปรับปรุง/พัฒนา สู่การปฏิบัติตามแผนปีการศึกษาต่อไป Thaibrothers Network
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 9.1 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผน Thaibrothers Network
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 9.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน Thaibrothers Network
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 9.3 นำผลสรุปที่ควรปรับปรุง/พัฒนา สู่การปฏิบัติตามแผนปีการศึกษาต่อไป Thaibrothers Network
30 เมษายน 2566  6.1 พัฒนาคุณภาพบุคลากร ICT (มูลนิธิฯ) Thaibrothers Network
30 เมษายน 2566  6.2 กำกับติดตามการพัฒนาบุคลากร ICT ของโรงเรียนในเครือฯ Thaibrothers Network
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.3 ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากร ICT Thaibrothers Network
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Thaibrothers Network
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.5 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Thaibrothers Network
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Thaibrothers Network