กำหนดการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2565

ปรับแก้ตารางข้อค้นพบ การจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงานโรงเรียนในเครือฯ

สถานที่ Thaibrothers Network

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - .สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานฝ่ายธุรการ กาเงินครั้งที่ 2.pdf
  - .สรุปการตรวจข้อมูลคู่มือคุณภาพทุกหน่วยงานฝ่ายการเงิน SG.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานกิจกรรมพิเศษ.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบทั่วไป.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานทะเบียนและสารบรรณ.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงาน การเงิน จัดซื้อ พัสดุ-ครุภัณฑ์.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานธุรการและสารสนเทศ.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานนโยบายและแผน.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานบัญชีและงบประมาณ.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานพัฒนานักเรียนแนวมนุษยปรัชญา.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานประสานเสียง.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานฝ่ายวิชาการครั้งที่ 2.docx
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานรำไทย ดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานวงโยธวาทิต.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานเรื่องสายตะวันตก.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานวิจัยและสารสนเทศ.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานสวัสดิภาพและการจราจร.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานอนามัย สุขอนามัย.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือหน่วยงานวารสารสิอสิ่งพิมพ์.pdf
  - สรุปการส่งคู่มือคุณภาพหน่วยงานตามโครงสร้างฝ่ายธุรการ การเงิน ครั้งที่ 2.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือหน่วยงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษนักเรียน.pdf
  - สรุปการเช็คข้อมูลคู่มือคุณภาพหน่วยงานอภิบาล.pdf
  - 1.สรุปภาพร่วมการส่งคู่มือหน่วยงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 2.pdf
  - สรุปภาพรวมคู่มือคุณภาพหน่วยงานฝ่ายบริหารสำนักผู้อำนวยการ.pdf
  - สรุปภาพร่วมการส่งคู่มือหน่วยงานตามโครงสร้างฝ่ายสำนักผุ้อำนวยการ ครั้งที่ 2.pdf
  - สรุปภาพรวมหน่วยงานตามโครงสร้าง ฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 2.pdf
  - แผนกำกับติดตามการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผน

  6.1.1จัดทำคู่มือพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน

  6.1.2 จัดทำคู่มือพัฒนาคุณภาพตนเอง

  6.1.3  จัดการอบรมพัฒนา

6.2 วางแผนและดำเนินการนิเทศติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  6.2.1 นิเทศ ติดตามการจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงานตนเอง

 6.2.2  นิเทศติดตาม การจัดการอบรมตามคู่มือพัฒนาตนเอง

6.3 วางแผนการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง 

   เพิ่มขั้นตอนย่อย

 

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผน
- ปฏิทินการดำเนินงาน ปฏิทินการติดตามงาน HR (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- แจ้งข้อค้นพบการจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงานของทุกโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- ปรับแก้ตารางข้อค้นพบ การจัดทำคู่มือพัฒนาหน่วยงานโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 4 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : จัดทำแผนพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือฯ ให้มี C K Cp สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดให้ในกรอบ HRD ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep